EsperantoDeutsch
salvo[Militär] Salve
Geschütz- oder Gewehrsalve