α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
KANTHAROS 24 (1034 Aufrufe)
ανδρέας schrieb am 17.01.2010 um 12:19 Uhr (Zitieren)

Das Kapitel ist wieder mal ganz schön lang, aber es ist interessant, wie zeitlos doch manche Themen sind.
Ich stelle meine Übersetzung stückweise ein, bin noch nicht ganz durch.

1. Οἱ δʹ ἄνδρες, οὓς οἱ τριάκοντα ἔπεμψαν, διαλαβόντες τὰς οἰκίας ἀπῆλθον.

Aber die Männer, die die dreißig schickten, gingen los (fort, weg), nachdem sie die Häuser eingeteilt hatten.

2. Καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἑστιῶντα κατέλαβον, οὓς ἐκβαλόντες Πείσωνί με παραδιδόασιν.

Sie trafen mich an, während ich Gäste bewirtete (R63) , die sie hinauswaften, worauf sie mich Peison übergaben..

3. Οἱ δὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο.

Die anderen aber dingen in die Werkstatt, um die Sklaven aufzuschreiben.

4. Ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρόμην, εἰ βούλεταί με σῶσαι χρήματα λαβών.

Ich aber fragte Peison, ob er Geld nehme, um mich zu retten.

5. Ὁ δʹ εἶπεν, εἰ πολλά ἐστιν.

Der aber sagte, ob es viel ist.
Re: KANTHAROS 24
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 17.01.2010 um 15:35 Uhr (Zitieren)
Hallo,
An diesem Kapitel sieht man, dass Griechisch "eine Sprache der Partizipien" ist:

Zu 1.:
Das Partizip Aorist διαλαβόντες könnte man auch substantivieren: nach Einteilung der Häuser gingen sie weg.....
oder auch um das vorher vollendete darzustellen: ....teilten die Häuser ein und gingen daufhin weg.
Zu 2.:
korrekt, erklärt sich durch R63.
Zu 3.:
ἐλθόντες als Aorist-Partizip könnte man vorzeitig sehen....nachdem/als ...und schrieben....
Zu 4.:
Nach R64 prädikatives Partizip/konditionale Bedeutung:
Ich aber fragte Peison, ob er mich retten/am Leber erhalten wolle (βούλεταί), wenner Geld bekomme.
Zu 5.:
wörtlich: der aber sagte/meinte ob es viel sei.
freier: der aber meinte, wenn es genug sei.
Re: KANTHAROS 24
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 17.01.2010 um 15:36 Uhr (Zitieren)
Bei 1. ...daraufhin...
Re: KANTHAROS 24
ανδρέας schrieb am 17.01.2010 um 15:52 Uhr (Zitieren)
Danke,
wenn man sich an diese Partizipien einigermaßen gewöhnt hat, gehts ...

6. Εἶπον οὖν, ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμός εἰμι τελέσαι· ὁ δὲ ὡμολόγηνσεν.

Ich sagte also, dass ich bereit sei, (ein) Talent in Silber zu bezahlen: der stimmte auch zu.

7. Ἠπιστάμην οὖν, ὅτι οὔτε θεοὺς οὔτʹ ἀνθρώπους νομίζει.

Ich dachte folglich, dass er weder an Götter noch Menschen glaubt.

8. Ὅμως δὲ ἐδόκει μοι ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν παρʹ αὐτοῦ λαβεῖν.

Dennoch schien es mir sehr (überaus) notwendig zu sein, ihm zu vertrauen.

9. Ἐπεὶ δὲ ὑπέσχετο λαβὼν τὸ τάλαντόν με σώσειν, εἰσελθὼν εἰς τὸ δωμάτιον τὴν κιβωτὸν ἀνοίγνυμι.

Als er versprach, das Talent zu nehmen, um mich zu retten, öffnete ich die Truhe nacheintreten in das Zimmer.

10. Πείσων δʹ αἰσθόμενος εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα καλεῖ τῶν δούλων δύο καὶ τὰ ἐν τῇ
κιβωτῷ λαβεῖν ἐκέλευσεν.

Als Peison aber hineinkommend umherschaut und das darin befindliche sieht ruft er zwei der Sklaven und (befahl) befiehlt, das in der Truhe befindliche zu nehmen.
Re: KANTHAROS 24
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 19.01.2010 um 12:40 Uhr (Zitieren)
Oh, ich hätte deinen 2. Post bald übersehen ;-)
Zu 6.:
...ein Talent Silber(geld)....
Für ὁ kannst du hier statt "der" auch "er" nehmen
Zu 7.:
ϑεούς νομίζω ist festehender Ausdruck : Götter anerkennen
Zu 8.:
Kann man so lassen.
Zu 9.:
Ἐπεὶ (mit Aorist) häufig vorzeitig: als, nachdem er ...versprochen hatte..
Es gilt dasselbe wie bei R64 und unter 4.) :
Nachdem er versprochen hatte mich zu retten, wenn er das Talent bekäme..

Bei 10.:
folgt noch....muß nämlich noch Hausbesuche machen ...
Re: KANTHAROS 24
mercator schrieb am 19.01.2010 um 14:40 Uhr (Zitieren)
In 9. (oder grundsätzlich) kann man die PC auch beiordnend gut übersetzen:
..., ging ich in das Zimmer und öffnete (dann) die Truhe.

10. Als aber Peison (es) bemerkt, kommt er herein und als er das, was in der Truhe ist, sieht, ...
Re: KANTHAROS 24
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 19.01.2010 um 15:08 Uhr (Zitieren)
Wieder zurück....
Danke mercator!
Das nennt man Arbeitsteilung!
Mercator, du könntest hier ja öfter vorbeischauen.

Gruß , Βοηθός
Re: KANTHAROS 24
ανδρέας schrieb am 19.01.2010 um 22:18 Uhr (Zitieren)
Danke euch beiden,

war heute erst spät zu Hause. Die letzten Satze ...

11. Ἦν δὲ τρία τάλαντα καὶ ἄλλα πολλά.

(Darin) waren aber drei Talente und viele andere.

12. Ἐγὼ δὲ ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά μοι καταλιπεῖν.

Ich bat ihn aber, mir Reisegeld zurückzulassen.

13. Ὁ δʹ εἶπεν· «Ἀγάπα, εἰ τὸ σῶμα σῴζεις.»

Der aber sagte: „ Sei zufrieden, wenn du den Körper (das Leben/den Leib) rettest.“
Re: KANTHAROS 24
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 20.01.2010 um 09:10 Uhr (Zitieren)
Hallo ανδρέας,
Und weiter geht´s!
Zu 11:
ἄλλα πολλά ist Neutrum Pl.-> vieles andere (viele andere Dinge)
Zu12:
ist o.k.
Zu 13:
wörtlich o.k.
freier vielleicht: Sei froh, wenn du mit dem Leben davonkommst

Die vielen δέ dienen einer Aufzählung. Man könnte sie unübersetzt lassen. Dann vermeidet man die vielen "aber".

Jetzt hast du bald das halbe Buch durch!
Re: KANTHAROS 24
ανδρέας schrieb am 20.01.2010 um 22:03 Uhr (Zitieren)
Danke, Βοηθὸς

habe etwas wenig Zeit. Werde mir bis zum Bergfest noch ein wenig Zeit lassen (Samstag muss ich auch wieder los).

Gruß ανδρέας
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Gebirge

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.