α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
KANTHAROS 27 (1212 Aufrufe)
ανδρέας schrieb am 03.02.2010 um 20:53 Uhr (Zitieren)

Dieser Text ist interessant - es geht um die Unsterblichkeit. Es wäre schön, wenn mich jemand korrigieren könnte. Den restlichen Text muss ich noch übersetzen.

1. Ἀσκληπιὸς τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἀποθανούσης ἔτι παῖς ὢν ὑπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐκομίστη πρὸς Χείρωνα τὸν Κένταυρον, παρʹ οὗ τὴν ἰατρικὴν ἐδιδάχθη.

Als seine Mutter gestorben war ( R 69) wurde Asklepios (noch) als Kind von Apollon zu Cheiron, dem Kentauren, gebracht, bei dem die Heilkunst gelehrt wurde.

2. Καὶ γενόμενος ἰατρὸς καὶ τὴν τέχνην ἀσκήσας ἀφθόνως οὐ μόνον ἐκώλυέ τινας ἀποθνῄσκειν, ἀλλʹ ἀνήγειρε καὶ τοὺς ἀποθανόντας.

Und als er Arzt geworden war und das Können praktizierte hinderte er nicht nur in reicher Zahl (reichlich) irgendwelche daran, zu sterben, sondern weckte auch die Verstorbenen wieder auf.

3. Ζεὺς δὲ οὐκ ἐθέλων τοὺς ἀνθρώπους ἐλευθερωθῆναι θανάτου ἐκεραύνωσεν αὐτόν.

Weil Zeus nicht wollte, dass die Menschen vom Tode befreit werden, erschlug sie mit Blitzen.(>>> ἐκεραύνωσεν αὐτόν <<< )

4. Καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς Ἀπόλλων ἀποκτείνει τοὺς Κύκλωπας τοὺς τὸν κεραυνὸν Διὶ κατασκευάσαντας.

Und deshalb tötet der deswegen erzürnte Apollon (τοῦτο ὀργισθεὶς Ἀπόλλων) die Kyklopen, die den Donnerkeil des Zeus vorbereiten.

5. Ζεὺς δὲ ἐμέλλησε ῥιπτειν τὸν Ἀπόλλωνα eἰς Τάρταρον.

Zeus aber wollte den Apollon in den Tartaros werfen.
Re: KANTHAROS 27
Γραικίσκος schrieb am 03.02.2010 um 21:43 Uhr (Zitieren)
ad 1: Müßte dann "die Heilkunst" nicht im Nominativ statt des Akkusativs stehen?
ad 3: αὐτόν kann doch nicht "sie" im Akk. Plur. heißen; der einzige Singular, der hier in Frage kommt, ist doch ...
Re: KANTHAROS 27
mercator schrieb am 03.02.2010 um 21:58 Uhr (Zitieren)
1. Subjekt zu ἐδιδάχθη ist wieder Asklepios, τὴν ἰατρικὴν = Akk. der Beziehung: ... von dem er in ... unterrichtet wurde.
2. Achtung, ἀσκήσας wird vorzeitig übersetzt (dt. Tempus?) ! ἀφθόνως vielleicht besser auf ἀσκήσας zu beziehen.
Re: KANTHAROS 27
ανδρέας schrieb am 03.02.2010 um 22:11 Uhr (Zitieren)
Also zu 1.

... von dem er in der Heilkunst unterrichtet wurde.

zu2.
Nachdem er Arzt geworden war und reichlich/ausgiebig praktiziert (geübt?) hatte ...
Re: KANTHAROS 27
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 04.02.2010 um 11:37 Uhr (Zitieren)
Zu 2 noch ergänzend:
Nachdem er Arzt geworden war und reichlich die Kunst (τὴν τέχνην) ausgeübt hatte, verhinderte er, dass irgendwelche (τινας ) ....usw.
Zu 4:
Καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς (Part.Aorist) Ἀπόλλων ....Und Appolon, der deswegen erzürnt war...erschlug (ἀποκτείνει-> historisches Präsens)
κατασκευάσαντας -> Aorist Partizip vorzeitig....vorbereitet hatten.

Re: KANTHAROS 27
ανδρέας schrieb am 04.02.2010 um 18:10 Uhr (Zitieren)

Danke, es müsste dann so lauten:

zu4.
Und deshalb erschlug der deswegen erzürnte Apollon (oder: … tötete Apollon, der deswegen erzürnt war, …τοῦτο ὀργισθεὶς Ἀπόλλων) die Kyklopen, die den Donnerkeil des Zeus vorbereitet hatten.

Hier ist meine restliche Übersetzung:

6. Δεηθείσης δὲ Λητοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀνδρὶ θνητῷ θητεῦσαι.

Nachdem er Leto gebeten hatte, befahl sie ihm, ein Jahr einen sterblichen Mann zu versorgen.

7. Ὁ δὲ παραγενόμενος εἰς Φέρας πρὸς Ἄδμητον τούτῳ δουλεύων ἐποίμαινεν.

Als der aber nach Ferai zu Admetos (dazu) herbeigekommen war, pflegte/versorgte (?) er ihn, indem er als Sklave diente. (diente er ihm als Sklave und pflegte/versorgte ihn)

8. Ἀπόλλων δὲ φίλος γενόμενος τῷ Ἀδμήτῳ ἐδεήθη Μοιρῶν αὐτὸν τοῦ θανάτου ἀπολυθῆναι
ἐθέλοντός τινος ἑκουσίως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποθνῄσκειν.

Als Apollon dem Admetos aber ein Freund geworden war bat er die Schicksalsgöttinnen (Moiren), ihn vom Tode zu erlösen, >>> weil er wollte, dass lieber irgendein anderer für ihn sterben möge (>>>ἐθέλοντός τινος ἑκουσίως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποθνῄσκειν <<<).

9. Ὡς δὲ ἦλθεν ἡ τοῦ θνῄσκειν ἡμέρα, μήτε τοῦ πατρὸς μήτε τῆς μητρὸς ὑπὲρ αὐτοῦ θνῄσκειν θελόντων Ἄλκηστις ἡ ἄλοχος ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπέθανεν.

Wie aber der Tag des Sterbens/der Todestag (R 70) kam, starb die Ehefrau Alkneste statt seiner, weil weder der Vater, noch die Mutter für ihn sterben wollten.

10. Ἀλλὰ πάλιν ἀνεπέμφθη ὑπὸ τῆς Περσεφονείας.

Aber er wurde wieder von Persephone hinaufgeschickt/ zurückgeschickt.
Re: KANTHAROS 27
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.02.2010 um 14:24 Uhr (Zitieren)
Schon mal kleine Anmerkungen:
Zu 6.:
Δεηθείσης δὲ Λητοῦς... ist ein Genitivus absolutus (Leto ist das Subjekt)... entspricht der Anmerkung rechts: ἐπεὶ δὲ ἐδεηθη Λητώ
Zu 7:
τούτῳ δουλεύων (Partizip) ἐποίμαινεν -> kann man beiordnend übersetzen: diente er diesem und hütete (war Hirte)

Das andere später...
Re: KANTHAROS 27
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.02.2010 um 14:43 Uhr (Zitieren)
Zu 8.:
Das mußt du dir von der Konstruktion nochmal anschauen:
ἐδεήθη (von δέομαι) Μοιρῶν (von...) αὐτὸν τοῦ θανάτου ἀπολυθῆναι (Aorist Inf.Pass.)
ἐθέλοντός τινος....beachte da nochmal die Umsetzung rechts am Rand.
Zu 9.: könnte man so lassen
Zu 10:
Aber sie....

Gruß ΒοηθόςRe: KANTHAROS 27
ανδρέας schrieb am 05.02.2010 um 18:19 Uhr (Zitieren)
Danke Βοηθός,

meine korrigierte Übersetzung heißt dann (schwierige Geburt, oioioi):

zu 6.
Nachdem er sie angefleht hatte, befahl Leto ihm, ein Jahr einen sterblichen Mann zu versorgen.

zu 7.
Als der aber nach Ferai zu Admetos (dazu) herbeigekommen war, diente er ihm als Sklave und weidete (ihm das Vieh).

Zu 8.

Weil Apollon dem Admetos aber ein Freund geworden war bat er, dass er von den Schicksalsgöttinnen (Moiren) vom Tode erlöst werde >>> weil er wollte, dass lieber irgendein anderer für ihn sterben möge (>>>ἐθέλοντός τινος ἑκουσίως ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποθνῄσκειν <<<).
Re: KANTHAROS 27
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.02.2010 um 18:52 Uhr (Zitieren)
Hallo,
Vorsicht, der Genitivus absolutus, ist wie im lateinischen Abl.absolutus losgelöst vom HS.
Bei 6.: Als/nachdem Leto gebeten hatte oder : Auf Bitten Letos, befahl er (nicht Leto) ihm....usw.

Bei 8 gilt dasselbeebenfalls, beachte die Randbemerkung : εἵ τις ἐθελει...das entspricht ἐθέλοντός τινος. --> wenn irgendjemand für ihn sterben wolle.

Alles klar?
Re: KANTHAROS 27
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.02.2010 um 18:56 Uhr (Zitieren)
ἑκουσίως noch zu ergänzen als Adv. -> freiwillig
Re: KANTHAROS 27
ανδρέας schrieb am 06.02.2010 um 12:06 Uhr (Zitieren)
O.K. Βοηθὸς, Danke

jetzt wird es klar.

Gruß ανδρέας
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Regenbogen

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.