α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
KANTHAROS 29/2 (790 Aufrufe)
ανδρέας schrieb am 02.03.2010 um 19:24 Uhr (Zitieren)

Nachfolgend haben ich den 2.ten Teil der Lektion 29 eingestellt (vgl. 29/1). In einem Stück wäre es etwas lang geworden.

12. Σω. Ἀλλὰ μὴν κατοικίσαι γε τὴν πόλιν εἰς τοιοῦτον τόπον, οὗ ἐπεισαγωγίμων μὴ δεήσεται, σχεδόν τι ἀδύνατον.

So: Zwar wird wenigstens die Stadt besiedelt werden an einem derartigen Ort, wo Importe nicht nötig sein werden, ist sie beinahe unmöglich.

13. Ἀδ. Ἀδύνατον γάρ.

Ad: Unmöglich allerdings.

14. Σω. Προσδεήσει ἄρα ἔτι καὶ ἄλλων, οἳ ἄλλοθεν αὐτῇ ʹκομιοῦσιν, ὧν δεῖται.

So: Und nötig wird es allerdings darüber hinaus sein, dass andere diese (Importe) von anderswoher herbeibringen werden, die man braucht.

15. Ἀδ. Δεήσει.

Ad: Das wird nötig sein.

16. Σω. Δεησόμεθα δὴ καὶ ἐμπόρων εἰσαξόντων τε καὶ ἐξαξόντων ἕκαστα.

So: Und es werden Kaufleute nötig sein, die Erzeugnisse einführen und ausführen werden.

17. Ἀδ. Πάνυ γε.

Ad: Ganz bestimmt.

18. Σω. Σκεψόμεθα οὖν, τίνα τρόπον διαιτήσονται οἱ οὕτω παρεσκευασμένοι.

So: Wir werden folglich prüfen, auf welche Weise die, die sich so einrichten, (sich bereit machenden) leben werden.

19. Ἄλλο τι ἢ σῖτόν τε ποιήσουσι καὶ οἶνον καὶ ἱμάτια.

Sie werden sowohl Getreide, als auch Wein und Gewänder herstellen (ποιήσουσι, tun, machen, herstellen), nicht wahr?

20. Καὶ ἰκοδομήσονται οἰκίας καὶ θρέψονται ἐκ τῶν κριθῶν ἄλφιτα σκευαζόμενοι.

Und Häuser werden gebaut werden man ernährt sich von (aus) Mehl, das durch Gerste hergestellt wird.

21. Ευωχήσονται δὲ πίνοντες οἶνον καὶ ὑμνοῦντες τοὺς θεούς, καὶ οὕτω διάξουσι τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας.

Sie werden gut bewirtet werden/es sich gut schmecken lassen, Wein trinken und die Götter besingen und werden das Leben so gut verbringen und in (eigtl.: mit) Gesundheit leben.
Re: KANTHAROS 29/2
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 03.03.2010 um 16:15 Uhr (Zitieren)
Hallo,
Habe gerade wenig Zeit, aber ein paar Tipps schon mal zu den ersten Sätzen:
12. κατοικίσαι ist Inf.Aorist Aktiv und beachte: ἀδύνατον ist Neutrum.
13. o.k.
Bei 14. beachte: ἄλλων ist als Genitiv Pl. abhängig von προσδεήσει. Schau dir die Form αὐτῇ und ὧν nochmal an.
15.o.K.
16. Beachte die Form ...Δεησόμεθα


Re: KANTHAROS 29/2
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 03.03.2010 um 16:23 Uhr (Zitieren)
Bei 18. παρεσκευασμένοι siehe Anmerkung neben dem Text. Part.Perf.Pass.
Re: KANTHAROS 29/2
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 03.03.2010 um 16:43 Uhr (Zitieren)
Bei 20:
Καὶ οἰκοδομήσονται οἰκίας καὶ θρέψονται ἐκ τῶν κριθῶν ἄλφιτα σκευαζόμενοι
Schau dir die markierten Formen nochmal an und beachte, dass die Verbformen Futur Medium sind. Das Partizip bezieht sich auf wen?

21. Ευωχήσονται -> Futur Medium

Gruß Βοηθὸς

Das war jetzt Schnelldurchlauf, da ich in Eile bin. Wenn du noch Fragen dazu hast, einfach hier einstellen.
Re: KANTHAROS 29/2
ανδρέας schrieb am 03.03.2010 um 19:56 Uhr (Zitieren)

Danke Βοηθὸς,

ich werde noch ein wenig darüber nachdenken, da ich momentan wenig Zeit habe.

Bis bald ανδρέας
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Gebirge

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.