LateinDeutsch
castus keusch
castificus keusch
pudicitia Keuschheit
castimonia Keuschheit