LateinDeutsch
roto im Kreise herumdrehen
Croton Crotone
aegroto leiden
protozoa Einzeller (Biologie)
protollo hervorstrecken
tabella Protokoll
Rotomagus Rouen
prototomi junge Kohlstengel
abrotonum Stabwurz
abrotonum Eberwurz
rotare schleudern
rotare herumdrehen
prototomus zart
acta Protokolle
protopraxia Vorrecht