α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
ἑταῖροςFreund
ἑταῖρος -ου, ὁFreund
ἑταῖροςFreundin
τάγμαFreundeskreis
πρασιάFreundeskreis
ἤπιοςfreundlich
ἐπιεικήςfreundlich
ἐλεήμωνfreundlich
χρηστόςfreundlich
φιλανθρώπωςfreundlich
συμπαθήςfreundlich
προσφιλήςfreundlich
πραϋςfreundlich
πολύσπλαγχνοςfreundlich
γένοςfreundlich
ἱλαρότηςFreundlichkeit
ἐπιείκειαFreundlichkeit
χρηστότηςFreundlichkeit
πραϋτηςFreundlichkeit
πραϋπαθίαFreundlichkeit
φιλόξενοςgastfreundlich
φιλοφρόνωςgastfreundlich
εὐνοέωsich anfreunden
φράσσωfreundschaftlich
φιλοξενίαGastfreundschaft
πτύσσωfreundschaftlich
ξενίαGastfreundschaft
ξενία , -ας ἡGastfreundschaft
φιλανθρώπωςfreundlicherweise
φιλοξενίαGastfreundlichkeit
ξενίαGastfreundlichkeit
εὐνοέωFreundschaft schließen
ἁπλῶςmit freundlichen Grüßen (MfG)
ἁγνῶςmit freundlichen Grüßen (MfG)
γνησίωςmit freundlichen Grüßen (MfG)
ταῦροςBulle (unfreundlich für Polizist)
ταῦρος -ου, ὁBulle, Stier
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge