α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
ἀντίfür
ἀντί -εως ἡfür jemand
γάρfür
γάρ , ὁfür
παρεισφέρωfür)
ἄραdafür
ἀντίdafür
τοίνυνdafür
τοιγαροῦνdafür
οὐκοῦνdafür
διόπερdafür
διόdafür
ἄραhierfür
τοίνυνhierfür
τοιγαροῦνhierfür
οὐκοῦνhierfür
διόπερhierfür
διόhierfür
βασίλειοςfürstlich
βασιλικόςfürstlich
ἐπιμελέομαιsorgen für
ῥήτωρBefürworter
ἱεροπρεπήςehrfürchtig
παραινέωbefürworten
λογικόςfürsorglich
ἑδραίωμαBefürwortung
ἀνόσιοςfürchterlich
κοινόςfürchterlich
αἰτίωμαFürsorge
ῥήτωρBefürworterin
σημεῖονSymptom (für)
θρησκόςgottesfürchtig
δεισιδαίμωνgottesfürchtig
αἴτιοςursächlich für
ῥήτωρFürsprecher
αἴτιοςverantwortlich für
ἐπιβλέπωRücksicht haben für
ἐλέγχωfür schuldig befinden
ἀνθρωπάρεσκοςangenehm für den Mann
ὑπονοέωes für möglich halten
ἐλέγχωfür schuldig erklären
θήκηScheide (für Schwert)
σειράRaummaß für Holz (USA)
ἐφάπαξein für alle mal (allemal)
ἅπαξein für alle mal (allemal)
παγίςPferdewagen (für Personen)
ἀναγεννάωGrund für eine erneute Geburt
ἀλάβαστροςGefäß für Parfüm und Salben
ἐπίβλημαKorrektur für Programmierfehler
πηγήLenz (dichterisch für Frühling)
ταῦροςBulle (unfreundlich für Polizist)
ταῦρος -ου, ὁBulle, Stier
σιμικίνθιονVorfeld (Abstellplatz für Flugzeuge)
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge