α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
ἔοικαsein wie
ἔοικα , -ονsein wie
ἔοικα , -ονsein wie
ἀποτολμάωfrech sein
ἀπαλγέωmutlos sein
δεῖnötig sein
ἐνδημέωzuhause sein
ἀπορέωperplex sein
ἐνίστημιanwesend sein
ἀπέχωentfernt sein
ἀδυνατέωunfähig sein
παράκειμαιanwesend sein
εἴωθαgewöhnt sein
ἐξανίστημιgewachsen sein
ἐνίστημιvorhanden sein
ἐνίστημιenthalten sein
ἐμπλέκομαιbeteiligt sein
ἐμμαίνομαιentzürnt sein
ἀστατέωobdachlos sein
σχολάζωunbewohnt sein
σχολάζωunbesetzt sein
κουμgewachsen sein
κουμ , ὁgewachsen sein
κινδυνεύωin Gefahr sein
διαγρηγορέωvoll wach sein
ἐμπλέκομαιverwickelt sein
ἀγνοέωahnungslos sein
εἰρηνεύωim Frieden sein
διαπονέομαιverärgert sein
ὑποφέρωvon Bestand sein
ὑπομένωvon Bestand sein
ἐντρυφάωausgelassen sein
ἀστατέωunbesiedelt sein
ἀνέχομαιvon Bestand sein
ἀγρυπνέωauf der Hut sein
στέγωvon Bestand sein
καρτερέωvon Bestand sein
διαστέλλομαιabgesondert sein
διαπρίομαιaufgebracht sein
ἑσσόομαιniederer sein als
βλητέοςmuss gesetzt sein
ζήτησιςAuseinandersetzung
ἄπειροςnicht gewöhnt sein
λειτουργίαSendungsbewusstsein
ἐπενδύωeingekleidet sein auf
μεταβάλλομαιseine Meinung ändern
διαπορέωpreplex/verloren sein
ἐμβριμάομαιvon Wut ergriffen sein
ἑσσόομαιschlechter weg sein als
ἐκθαυμάζωvöllig verwundert sein
ἀπείραστοςunfähig versucht zu sein
σωφρονέωbei (vollem) Verstand sein
βάτοςBath (Flüssigkeitseinheit)
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge