α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
φρήνmeinend
κραυγήweinend
κλαυθμόςweinend
ὀπτάνομαιscheinen
ἐπιφαίνωscheinen
συγκρίνωvereinen
ἐπιφάνειαscheinend
λαμπρότηςscheinend
κλαυθμόςbeweinend
ὁμοίωμαErscheinen
ὀπτάνομαιerscheinen
ἐπιφαίνωerscheinen
ἐμφανίζωerscheinen
φανερόωerscheinen
σάκκοςSackleinen
εἶδοςErscheinen
ὀδυρμόςnachweinend
ἐπιφάνειαerscheinend
πένθοςnachweinend
κοπετόςnachweinend
διώκωeinen Plan)
βύσσοςfeine Leinen
βύσσινοςfeine Leinen
συζεύγνυμιsich vereinen
διαυγάζωdurchscheinen
οὐδαμῶςauf keinen Fall
μηδαμῶςauf keinen Fall
ῥαπίζωeinen Klaps geben
ἠχέωeinen Klang haben
ἠχέω , -τος τόeinen Klang haben
ἠχέω , -τος τόeinen Klang
ἀθέμιτοςeinen Ekel habend
ἀναφαίνωGrund des Erscheinens
ἀναφαίν , -ῆςἡGrund des Erscheinens
ἀναφαίνω , -ῆς ἡGrund des Erscheinens
λακτίζωeinen Fußtritt geben
φιμόωeinen Maulkorb anlegen
συμπίπτωeinen Kollaps erleiden
κημόωeinen Maulkorb anlegen
ἐκφοβέωeinen Schrecken einjagen
ὁμολογέωseinen Fehler eingestehen
ἐξομολογέωseinen Fehler eingestehen
μετακινέωan einen anderen Ort bringen
κινέωan einen anderen Ort bringen
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge